Vedlikeholdsavtale

Velforeningen har en vedlikeholdsavtale med Gjervan AS om løpende vedlikehold av fellesarealer. Avtalen reforhandles årlig og løper fra 1. november til 31. oktober.

Avtalen omfatter følgende:

Vinter

 • Snørydding av veier og plasser. Sandstrøing utføres etter behov, eventuelt på tilkalling. Forbruk av strøsand er inkludert i prisen. Veinettet skrapes/høvles etter behov.
 • Oppfylling av strøsandkasser rundt om i feltet utføres før hver vintersesong og eventuelt etterfylles i løpet av vinteren.
 • Vedlikehold av isbane. Banen planeres vår og høst for å tilrettelegge for fotball eller islegging.

Vår

 • Feiing av strøsand etter vinteren så snart forholdene tillater det. Skal være ferdigstilt til velforeningens årlige vårdugnad.
 • 2. gangs feiing av av trafikkarealer etter at all snø og is er smeltet.
 • Skifte av lekesand i sandkasser. Gammel sand fjernes og kjøres bort, ny sand fylles på. Arbeidene skal være utført innen 17. mai.
 • Etterfylling av sikkerhetssand på lekeplasser (utføres medio mai).
 • Kontroll og gjennomgang av lekeplasser og lekeapparater. Kontrollskjema og dokumentasjon på utført kontroll sendes til styret i velforeningen.
 • Gjervan AS stiller hengere og containere til disposisjon ved velforeningens vårdugnad og ordner med transport og deponi av hageavfall.

Sommer

 • Gressklipping i henhold til klippeplan. Utføres 6-7 ganger pr. år.
 • Tømming av binger for hageavfall. Transport og deponi av hageavfall inkludert.