Planting og felling av trær

Felling eller planting av trær på velforeningens område skal ikke forekomme uten godkjenning fra styret.

Det er flere grunner til at felling og planting skal godkjennes av styret.

  • Styret ønsker å forvalte beplantningen i området slik at trær og busker framstår i henhold til en helhetlig plan. 
  • Nordslettveien ligger i et område med spesiell geologi. For å sikre at grunnforholdene ikke påvirkes er det viktig at vegetasjonen ikke behandles planløst.
  • Trær vekker sterke følelser. Det er ikke sikkert naboen din ser på trærne på samme måte som du gjør. Styret er en nøytral part i saker der trær skaper konflikter.

Dersom det skal plantes nytt på velforeningens grunn dekker velforeningen utgiftene til nye planter.

Styrets generelle holdning til trefelling er at dersom det ikke har negative konsekvenser for grunnforholdene at treet fjernes og at alle nærliggende naboer samtykker til fellingen kan treet fjernes – dog først etter godkjenning fra styret.

Felling av trær skal i utgangspunktet utføres på dugnad. Dersom trærne står slik til at det er risikabelt for amatører å felle dem, eller at trærne utgjør en fare for folk eller hus, kan velforeningen bekoste fjerning.