Retningslinjer og vedlikehold

Vedlikeholdet av sameiets areal må besørges av medlemmene selv i felleskap gjennom dugnad eller andre former for arbeidsfordeling. For å lette arbeidsbyrden er noe av det større, løpende vedlikeholdet satt ut til Gjervan AS.

For detaljer i avtalen med Gjervan AS se undersiden «Vedlikeholdsavtale».

Vedlikehold av fellesområder

Vedlikehold av fellesområdene ut over det som er dekket av vedlikeholdsavtalen må utføres av medlemmene selv. Dette omfatter gressklipping (se klippeplan for hva som klippes av Gjervan AS), enkelt vedlikehold av lekeplasser, måking av snø i garasjenedganger og foran søppelskur, trimming av trær og busker og annet nødvendig vedlikehold.

Ansvaret for vedlikehold er fordelt mellom de ulike rekkene. Se Fordeling av fellesområder for detaljer. Hvordan arbeidet organiseres er opp til hver enkelt rekke.

Dersom medlemmene ønsker å utføre vedlikehold som koster penger, f.eks. maling av lekeapparater eller oppgradering av søppelskur, kan velforeningen dekke utgifter til materialer dersom styret får et budsjett/kostnadsoverslag før jobben påbegynnes.

Fellesutstyr

Velforeningen har en bod i garasje B5 (se Kart) hvor det finnes gressklippere, trillebårer og annet utstyr. Se Redskapsbod.

Vårdugnad

I mai hvert år arrangerer velforeningen dugnad. Da skal alle garasjer og parkeringsplasser spyles (bilene parkeres på grusbanen), plener og lekeplasser rakes for strøsand og løv, søppelskur ryddes og spyles og annet nødvendig vårvedlikehold utføres.

Gjervan plasserer ut containere og hengere for deponering av hageavfall.