Designmanual

Rekkehusene i Nordslettveien er ca 40 år. Vinduer, rekkverk, dører byttes på grunn av behovet for vedlikehold av bolig. Nye vinduer og dører har bedre isolering enn de opprinnelige. Flere bytter også rekkverk og levegger. For at husrekkene skal holdes mest mulig like har velforeningen utarbeidet en designmanual som kan benyttes som en veiledning.

Når det gjøres endringer i eksteriøret, f.eks. bytte av dør eller levegg skal endringen utføres likt i hele husrekken. Det betyr at beboerne i hver enkelt husrekke må snakke sammen og bli enige om felles løsninger før det gjøres endringer som avviker fra det originale.

Et harmonisk utseende i form av like løsninger har direkte påvirkning på verdien av området. Nordslettveien Velforening ber derfor innstendig om at husrekkene blir innbyrdes like. Denne manualen viser anbefalte løsninger.

Det stilles også tilsvarende krav gjennom lovverk:

Plan- og bygningsloven § 29-1. Utforming av tiltak

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon

Plan- og bygningsloven § 29-2. Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Bytte av vinduer og dører er ikke søknadspliktig. Andre tiltak kan være søknadspliktig. En veiledning til hva som er søknadspliktig, og ikke finnes på:

http://byggeregler.be.no/cms/soknadshjelp/

Du kan lese et utdrag i Utklipp fra Statens byggtekniske Etat, Plan og bygningsloven 2010.


Inngangsdør

Det er flere som har byttet inngangsdør  og felles for alle er
at de ikke er lik den opprinnelige døren. Dette på grunn av at den ikke lenger er å få kjøpt. Ved valg av inngangsdør er det flere forhold som må vurderes, for eksempel innbruddsikring, isoleringsevne, tyngde, dørlås og lysåpning. Døren skal også passe inn i husets estetiske uttrykk. Velforeningen anbefaler kjøp av døren Nordan Ruten (Se vedlagte bilde). Døren er av høy kvalitet og har allerede blit valgt av flere i feltet.


Vinduer

Velforeningen anbefaler at nye vinduer blir malt i samme farge som de som byttes ut. Det er mulig å bestille ferdigmalte vinduer. Nye vinduer er av en bedre kvalitet enn de opprinnelige, og nye sorte vinduer skal dermed ikke sprekke opp tilsvarende som de opprinnelige.

Opprinnelige var vinduene innadslående, men mange velger å bytte til utadslående på grunn av fordelen at de ikke tar plass i rommet når det skal luftes. De er også mindre utsatt for vanninntrengning.

Levegger

De opprinnelige leveggene har ideell utforming som klatrervegg for barn. De er ikke tillatt i nye bygg. Ved bytte til nye levegger anbefales det at veggen tettes med tilsvarende liggende kledning som endevegger.  For å skape et harmonisk utseende anbefales det at takvinkelen videreføres til leveggen. Se nedenforstående bilde.

Rekkverk

Krav som stilles til rekkverk er:

Plan og bygningsloven, § 12-17. Rekkverk (tekniske krav til byggverk)

(1)    Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.

(2)    Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m.

(3)     Åpninger i rekkverk skal være maksimum 0,10 m. Bestemmelsen er gitt for å hindre små barn i å komme seg gjennom åpninger eller å bli sittende fast i rekkverket og dermed utsettes for fare. Åpninger som kan nås av krabbende/krypende barn må begrenses til 0,05 m.

 (4)     For å forhindre at barn kan klatre over, bør det benyttes løsning med vertikale spiler i rekkverket.

Tilsvarende som leveggene fungerer også de eksisterende rekkverkene på veranda som klatrevegger for barn, og bryter med alle kravene som er stilt til rekkverk. De anbefales derfor utskiftet til følgende rekkverk:

Inngangsparti

Ved utvidelse/ombygging av inngangsparti er det valgt ulike løsninger i området. Enkelte har valgt åpne løsninger uten rekkverk. Andre har bygget om. Velforeningen anbefaler at tilsvarende rekkverk som på veranda benyttes ved inngangsparti, hvis det velges en løsning med rekkverk.

Søppelskur

Vedlagte løsning anbefales i forbindelse med søppelskur. Husk at skurene skal være tilrettelagt for enkel adkomst, og transport av søppeldunker til og fra vei.

Styret ønsker at denne designmanualen skal være et levende dokument. Innspill til endringer kan sendes til leder@nordslettveien.no.