Ladeanlegg for bil

På årsmøtet i Nordslettveien Velforening den 27. april 2022 ble det vedtatt installering av nytt elbil ladeanlegg i alle de 10 fellesgarasjene og på alle p-plassene. Dette eies av Velforeningen, men drift av anlegget inkl fakturering er satt bort til Fjordkraft AS. I det tidligere elbil ladeanlegget i garasjene var det en påkoblingsavgift til Velforeningen for de som ønsket lader på kr 12.500. Det er ingen slik påkoblingsavgift i det nye anlegget. Som en kompensasjon til de som tidligere hadde betalt påkoblingsavgift til Velforeningen, vedtok årsmøtet at disse skulle få ny ladeboks betalt av Velforeningen. De øvrige som ønsker lader må kjøpe lader selv fra Vintervoll, de koster kr 10.780 i installasjonsperioden, ved senere kjøp er de ca kr 1.100 dyrere, dog må forventes en viss prisstigning i senere år. Det sendes faktura fra Vintervoll AS for kjøp av lader. Installasjon av det nye elbil ladeanlegget er foretatt av elektrofirmaet Vintervoll AS.

Det nye elbil ladeanlegget er finansiert ved bruk av egenkapital i Velforeningen og opptak av lån i bank. Opptak av lån i bank medfører at den månedlige garasjeleien er øket med kr 100,- pr måned fra tidligere leie for alle p-plassene inntil lånet er nedbetalt. Det er 5-års nedbetaling av lånet. Økning av leien er fom med november 2022. Månedsleie fom 01.11.2022 for fast plass er kr 240,- og for ekstraplass kr 310,-.

Lading i garasjene

Elbil ladeanlegg er som nevnt installert i alle de 10 fellesgarasjene i Nordslettveien Velforening. I de 6 garasjene med 16 p-plasser i hver, er det samme fysiske sikringsskap som tidligere, men med helt nytt innhold. I de 4 største garasjene med 32 p-plasser i hhv garasje E9-12, E14 og F1 samt 22 p-plasser i garasje B5 er det foretatt en vesentlig oppgradering av strømkapasiteten til garasjen med ny strømkabel fra trafo til garasjen. Det er satt opp ny fysisk sikringsboks på utsiden av disse 4 garasjene.

Hvis det er noen som ikke har mottatt Ladesmart brukerveiledning, er denne på følgende link: ladesmart-brukerguide.pdf (fjordkraft.no)

Det er beklagelig at det i installasjonsperioden har gått flere uker uten lading, men det er dessverre slik at «ting tar tid». I tillegg til at det tar lang tid, er graving til nye kabler dessverre en ulempe for de beboerne som får graving på egen plen/hage, men det skal ryddes når alt er på plass. Graving er ferdig i oktober, men det er så bløtt på plener mv at såing av ny plen mv må avventes til vårene 2023.

Det gamle ladeanlegget er fjernet i alle garasjene og de gamle ladeboksene er lagt ved bakveggen på p-plassen og beholdes av beboer. Noen har ønsket å beholde tidligere stikkontakt ved p-plassen, men vi kan ikke ha flere elektriske opplegg til den enkelte p-plass. Vi må ha et felles elektrisk opplegg, ikke noe «lappeteppe» med forskjellige elektriske løsninger til den enkelte p-plass og alt skal installeres av samme firma. Det er plassering av ansvar og har betydning for bl.a. brannsikkerheten. Det er helt forbudt å benytte stikkontaktene ved dør og garasjeport til elbillading.


Easee Charge lader – lading mv

Det er installert «Easee Charge» ladeboks i det nye ladeanlegget. Ladeanlegget er satt opp for å utjevne ladekapasiteten, lastbalansering, mellom alle plassene i hver garasje. Dette skjer via innebyggede funksjoner i ladesystemet hvor disse «snakker sammen». Ved å benytte en felles standard oppnår vi god ladeflyt i anlegget samtidig som vi sikrer oss mot overbelastninger og ulikheter i lasten fra de enkelte brukere.

Standard plassering for ladeboksen er på den fremste betongssøylen ved p-plassen.
Anlegget er designet for å tilby lading ved alle p-plassene i alle garasjene. Det er montert en bakplate og blinddeksel (plastlokk) ved alle p-plassene og når du kjøper lader «klikkes» den på plass på bakplaten. Laderen må imidlertid programmeres før den tas i bruk. Det er Vintervoll AS som setter lader på plass og programmerer.

Bestilling av ladeboks gjøres til garasjeansvarlig som igjen ordner med bestilling fra elektrofirma. Firmaet vil da som en del av avtalen stå for installasjon av ladeboks på din plass. Tilsvarende må det opprettes abonnement for lading hos Fjordkraft AS hvor Velforeningen har avtale om forvaltning.

Teknisk beskrivelse av ladeanlegget

Ladeanlegget som er installert i alle garasjene er på 230 volt IT system (Isolated Terra system), 32 amper og 3-fase. De fleste elbilene kan imidlertid kun lade med 1-fase på 230 volts anlegg.

Garasje B2, B3, B4, D1, D9 og E1, dvs de med 16 p-plasser

Det er i disse garasjene kun en ladekurs for alle 16 plassene. Ladestrømmen vil variere fra 32A til 6A ut fra hvor mange som er tilkoblet. Det er lagt frem 3 faser til alle ladepunkter slik at systemet benytter alle faser til ladingen. Det vil si at laderen når den blir tilkoblet legger seg på fasen som er minst belastet. Som nevnt ovenfor, kan de fleste bilene kun lade med 1-fase.

Garasje B5, 22 p-plasser

Her er det hentet ut en egen kurs for ladeanlegget. Det er satt opp en hovedbryter på 3x125A.

Det er to kurser for lading i garasjen. Det er én kurs for venstre side og en annen for høyre side. Det er 22 plasser i garasjen, de to kursene leverer til totalt på hver kurs 11 biler. Det vil være ladestrøm fra 9A til 32A for dette ladeanlegget.

Det er satt opp ett nytt sikringsskap for ladeanlegget med egen måler.

Garasje E9-12, E14 og F1, dvs de med 32 p-plasser

Disse garasjene er det etablert nye tilførsler fra trafoen ved E14. Det er satt opp egen utvendig fordeling med måler. I dette skapet er det satt opp en hovedbryter på 3x125A i hver av disse skapene. Videre er det satt opp to kurser for ladeanlegget i hver garasje. Det er én kurs for venstre side og en annen for høyre side. Disse er på 3x63A og forsyner 32 plasser totalt. Ladestrømmen vil varierer fra 6A til 32A i disse garasjene.

Alle Easee Charge ladere er på nett til enhver tid via E-SIM. De sender forbruket til en sky hvor Fjordkraft henter data og belaster hver beboer ut fra det de har forbrukt av strøm.

Alle biler skal kunne lade i Easee Charge lader, men det kreves en ladekabel med type 2 ladekontakt både i den delen som settes i ladeuttaket i bilen og i ladeboksen. På gamle elbiler er det mulig at de har type 1 ladekontakt i bilen, i så fall må de ha kabel for dette. Hør med din bilforhandler. For en nærmere generell beskrivelse av strømkapasitet, ladekabel, hva som begrenser lading mv kan følgende link benyttes: https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-hvilken-ladeeffekten-far-jeg

Fra og med 1. juli 2022 er det krav om ladeboks med type 2 kontakt ved nyinstallasjon for fast elbil lading. Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft om du har lagt til rette for fast lading ved bruk av stikkontakt før 1. juli 2022. Det kreves imidlertid: egen kurs til elbilen, maks 10 A kurs og kursen må ha jordfeilbryter type B.

Styret anbefaler at alle som i dag lader fra stikkontakt utenfor egen bolig heller kjøper ladeboks og lader i fellesgarasjene. Det har bl.a betydning for brannsikkerheten.

Bruk av Ladesmart, aktivering første gang mv

Det ville tatt mye tid hvis Nordslettveien Velforening skulle stå for drift av ladeanlegget med avlesning strømforbruk, anskaffelse av program for fakturering, sende ut faktura, innkreving betaling, eventuell purring, inkasso mv. Vi er således nødt til å sette bort drift til noen som har system for dette og erfaring med slik drift.

Nordslettveien Velforening har valgt Ladesmart fra Fjordkraft til å styre ladeanlegget for elbiler. Ladesmart sikrer enkel og rettferdig lading både for Velforeningen og deg som bruker. Elektrofirma Vintervoll AS har som nevnt foretatt fortløpende montering og programmering i garasjene for de som har bestilt ladeboks. Disse beboerne har også mottatt en e-post fra Fjordkraft om videre registrering og om å legge inn brukerinformasjon med betalingskort, kode fra ladebrikke mv. De har også mottatt info om å laste ned app til telefonen for styring av ladeboksen. De som ønsker faktura på papir, må betale et faktureringsgebyr på kr 79. Se ovenfor for link til brukerveiledning for app for Ladesmart.

Mer generell info om Ladesmart her:

https://www.fjordkraft.no/bedrift/klimasmart/ladesmart/

Hver enkelt beboer kan lese av sitt strømforbruk i app’en samt historikk. Betaling for lading aktiveres første gang når du har mottatt e-post fra Fjordkraft. For å kunne starte lading må du både ha registrert bruker og lagt inn betalingsmetode. Strømforbruk vil bli belastet etter forbruk x pris og den enkelte beboer bestemmer i app’en om beløpet trekkes ukentlig eller månedlig.

Fakturering strømforbruk, pris for lading, strømstøtte mv

Styret i Nordslettveien Velforening fastsetter prisen på lading pr kWh. Denne skal dekke spotpris, nettleie samt betaling til Fjordkraft for drift av Ladesmart. Fjordkraft tar 15 % av belastet beløp for drift med fakturering, betaling, oppfølging av de som ikke betaler mv. Formålet er at den til enhver tid fastsatte prisen pr kWh skal dekke kostnadene, mao ikke noe formål om overskudd. Dersom det blir underdekning i en periode, må det tas igjen i en senere periode.

Fra slutten av november er det vesentlig økning i spotpris pr kWh på strøm. Ladepris i elbil anlegget i Nordslettveien er fom om kvelden den 30.11.22 satt til kr 2,50 pr kWh. Det er da hensyntatt at Velforeningen vil motta strømstøtte fra staten fom desember. Det er samme ladepris hele døgnet.

Velforeningen har rett til strømstøtte fra staten etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Fra 1. september 2022 er strømstøtten 90 %. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået. Det er spotprisen som bestemmer hva vi får igjen – ikke strømavtalen. Selv om det er en fastprisavtale eller en annen forutsigbar strømavtale, er det spotprisen som avgjør hva vi får igjen. Det har ingenting å si hva vi betaler for strømmen, eller hvilken avtale vi har. Alle blir kompensert ut fra den gjennomsnittlige spotprisen. Det gis ikke strømstøtte på nettleien til netteier (Tensio), kun på spotpris. For å følge med på spotpris inkl moms og ca nettleie kan følgende link benyttes:

https://www.adressa.no/forbruker/i/WROQpa/stroemoversikten

Beboerne betaler kun for strømforbruk, det vil også medføre at selv om du har lader, men ikke lader fra denne, vil du ikke blir fakturert for strømforbruk. Det vil også si at de som ikke har lader, men fått bakplate mv for lading ved sin p-plass, ikke blir fakturert for noe strømforbruk el. De må imidlertid være med og betale for lånet i bank med kr 100,- pr måned. Dette kan føles urettferdig for de som kjører bensin/dieselbil og ikke har tenkt å anskaffe elbil, men et ferdig elbil ladeanlegg som vi nå har på p-plassene i fellesgarasjene er en fremtidsrettet investering og en verdi ved f.eks. salg av huset. Det forventes i dag at velforeninger, sameier, borettslag ol slik som Nordslettveien Velforening har et velfungerende anlegg for elbil lading.

Problem med å løsne kabel ol

Jeg får ikke ladekabelen løs fra ladeboksen: 

Husk å alltid koble ladekabel fra bilen først. Dersom du har gjort det, og du fortsatt ikke får løsnet ladekabelen fra ladeboksen, sjekk at du har åpnet låsing av kabelen i appen. Gå til «Din ladeboks» ved å klikke på det oransje ikonet med hvitt lyn, og deaktiver «Fastlåst kabel».

På Easee ladebokser:

Trykk ladekabelen hardt inn i støpselet og trykk på touch-knappen ovenfor LED-stripen i ca 2 sekunder til du hører at låsepinnen løses ut, og trekk kabelen ut. Gjenta med større kraft dersom det ikke fungerer første gang.

Jeg får ikke ladekabelen løs fra bilen:

Vær sikker på at bilen er låst opp og åpne en dør for sikkerhets skyld. Hvis du fortsatt ikke får løs ladekabelen:

lukk alle dører, lås bilen, vent i 5 sekunder, lås opp bilen, åpne en dør. Prøv å løsne kabelen.

Sjekk at ladekontakten sitter ordentlig på plass i støpselet på bilen og prøv å løse ut på nytt (du finner en utløserknapp enten på bilnøkkelen, på sidepanelet inne i bilen, eller i bilens app. Hvis ikke dette fungerer, sjekk brukermanualen til bilen din. Står du fortsatt fast, så ring Fjordkraft, så hjelper de deg, se telefonnummer nedenfor.

Ladepunktet er offline eller frakoblet i appen:

Ladepunktet kan bli frakoblet fra appen ved for eksempel strømbrudd, manglende dekning eller dersom det er noe teknisk feil med appen. Start appen på nytt eller kontakt Fjordkraft for hjelp.

For å kontakte kundeservice kan du ringe 23 00 61 09 eller sende epost til lading@fjordkraft.no. Teknisk support er døgnåpen. For andre henvendelser, for eksempel fakturaspørsmål, kan du kontakte Fjordkraft alle hverdager fra 08-20.