Nyhetsbrev juli 2011

Mange av dere er nå godt inne i sommerferien, men i velforeningen er det fortsatt mye som foregår.

Vannlekkasje

Det som har tatt det meste av styrets oppmerksomhet i det siste er vannlekkasjen ved bommen i rundkjøringen. Her er det en lekkasje på vanntilførselen inn til F-feltet. Da lekkasjen ble oppdaget ble den forsøkt utbedret, men det viste seg at røret var så dårlig at det ikke var mulig å lappe det. Vi må sannsynligvis bytte ut hele røret (ca 90 meter). Som en midlertidig løsning blir vannet nå samlet opp i en tønne og pumpet derfra til en kum. Slik hindrer vi i det minste at vannet går i grunnen.

Det har dessverre vært umulig å få noen til å utbedre dette i ferien, men vi er lovt av flere firma at det skal være mulig å få gjort noe med det i løpet av august. Ingen i styret har spesiell erfaring med denne typen problemstillinger, så hvis du jobber i bransjen, eller på annen måte har kompetanse som kan bidra til at vi får utbedret problemet så snart som mulig, ser vi gjerne at du tar kontakt med en av oss i styret.

I og med at lekkasjen ser ut til å kunne bli en kostbar affære kan vi kanskje se på det som hell i uhell at vi ikke har kommet i gang med annet planlagt vedlikehold av fellesarealene, f.eks. de punktene som kom opp under dugnaden. Grunnen til at dette arbeidet ikke har kommet i gang er at vi har ventet på tilbud på noen av jobbene. Styret ønsker å gjøre flest mulig av utbedringene samlet slik at vi slipper å betale for maskintransport, asfaltering og lignende flere ganger enn nødvendig. For å sitere Bård Gjervan (leder for entreprenørfirmaet vi har vedlikeholdsavtale med): ”Det er bonanza og Klondyke i bransjen akkurat nå”, så det er rett og slett vanskelig å få satt fortgang i dette arbeidet, selv om vi gjerne skulle ønsket det. Nå må vi dessverre bare vente og se hva det er rom for på budsjettet etter at vannrøret er utbedret.

Fordeling av fellesarealer

Det er vi beboere som i fellesskap må sørge for at arealene ut over vår egen tomt blir vedlikeholdt. Noe av det større arbeidet, slik som brøyting av internveier, er satt bort til Gjervan, men det er fortsatt mye vi som beboere må løse på dugnad. Dette gjelder f.eks. klipping av plen, trimming av trær og busker, lettere vedlikehold av lekeapparater, bord og benker osv.

For at det skal være tydeligere hvem som har ansvar for de ulike fellesområdene har styret laget et forslag til fordeling av fellesområdene. Styrets forslag finner du her: Fordeling av fellesområder. Forslaget legger opp til at beboerne i hver enkelt rekke snakker seg i mellom og blir enige om hvordan vedlikeholdet av deres område skal foregå. Ta initiativ til at beboerne i rekka møtes og blir enige om en fordeling. Vi vil samtidig oppfordre alle til å ta en ekstra kikk på det området som er rekkas ansvar og se om det f.eks. er et lekeapparat som trenger litt maling eller kanskje et gjerde som har sett bedre dager. Trenger dere maling eller andre materialer dekker velforeningen dette.

Mange steder finnes det en mer eller mindre innarbeidet fordeling av fellesområdene allerede. For å ta hensyn til innarbeidet praksis eller eventuell skjevfordeling av arbeidsmengden ønsker innspill til endringer i fordelingen. Endringsforslag må være styret i hende innen 9. august og kan sendes til kristian@selnaes.net eller legges i velforeningens postkasse (Nordslettveien 7, stativet ved nr 9-19)

Søppelskur

Det er flere av søppelskurene på området som med fordel kunne ha fått en liten ansiktsløftning. Det er de enhetene som disponerer søppelkassene i det enkelte skuret som har ansvar for å holde skuret ved like. Selv om skurene som sådan ikke er velforeningens ansvar har styret sagt at velforeningen kan dekke utgifter til oppgraderinger. Ønsker dere å få dekket utgifter maling eller andre materialer ber vi om at dere tar kontakt med styret og gir oss et kostnadsoverslag før dere iverksetter arbeidet. Utlegg vil bli refundert etterskuddsvis mot kvitteringer.

Enkelte beboere har ytret misnøye med at søppelskurene benyttes som klatrestativ. Styret ønsker ikke å legge ned noe generelt forbud mot klatring på skurene. Det må være opp til de som eier de enkelte skurene å begrense dette gjennom f.eks. oppslag på sitt skur.

Tilgang til garasjer

I tilfelle vannlekkasje inne i huset er det viktig at alle har tilgang til sin egen hovedstoppekran. For de boenhetene som ligger over en garasjekjeller må man ned i garasjen for å komme til kranen. Det er noen enheter som har parkering i en annen kjeller enn den som befinner seg rett under huset sitt og hvis dette gjelder deg skal du ha nøkkel både til garasjen der du har bilen og der du har hovedstoppekranen.  Hvis du mangler tilgang til garasjen under enheten din kan du ta kontakt med garasjeansvarlig Ola Sæter (Nv 209, 915 15 098, tilbake fra ferie uke 32) for å få nøkkel.

Styret har også en del garasjeportåpnere til salgs. Disse koster kr 850,- og kan kjøpes hos garasjeansvarlig.

Deponering av masse og kompost

Som de fleste sikkert er klar over bor vi i et område med litt spesielle grunnforhold. Det derfor ikke tillatt å deponere masse noe sted på området. Hvis du fjerner masse, f.eks. i forbindelse med legging av belegningsstein eller bygging av terrasse, skal massen kjøres bort til egnet deponi.

Kompostbingene på området skal kun benyttes til hageavfall. Store greiner fra trær og busker må enten males opp eller kjøres til Heggstadmyra. Gjervan har ved flere anledninger vært nødt til å bruke tid på å male opp greiner som er uegnet for kompostering. Hvis dette fortsetter kan det potensielt føre til at vedlikeholdsavtalen vår blir dyrere til neste år.

 

På vegne av styret,
Kristian Lier Selnæs
Styreleder
kristian@selnaes.net -  951 35 564