Stort engasjement på Årsmøtet

Det var tydelig at sakene på årets årsmøte engasjerte mange. Over 50 personer møtte. Inkludert fullmakter var neste 90 av velforeningens medlemmer representert. Ordstyrer Ola Sæter mente vi må tilbake til da feltet var nytt på starten av åttitallet for å finne tilsvarende oppmøte.

Som forventet var det saken om oppgradering av fotballbanene som skapte mest engasjement. Etter avstemming ønsket ikke årsmøtet å gå videre med noen av styrets alternativer, men styret ble oppfordret til å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med saken. Styret tolker dette som at det er en interesse blant medlemmene for å gjøre noe med dagens fotballbaner, men at de alternativene som ble presentert ikke var gode nok.

Styret ønsker å sette ned arbeidsgruppen så snart som mulig. Det vil bli sendt ut eget skriv om dette.

Saken om å åpne internveien forbi 14 - 28 for gjennomkjøring skapte også en del debatt. Etter avstemming ble det flertall for å beholde veien stengt.

Styret takker for oppmøtet!